اتحادیه اروپا دارای ذخائر کافی گاز است

Related Videos
Video Discription: اتحادیه اروپا نتیجه ارزیابی در مورد آسیب پذیری اروپا در صورت قطع شش ماه صادرات گاز روسیه به کشورهای عضو را منتشر کرده است. اتحادیه اروپا سالیانه به چهارصد و پنجاه میلیارد متر مکعب گاز نیاز دارد که یکصد و بیست و پنج میلیارد متر مکعب آنرا از روسیه ابتیاع می کند.

گونتر اوتینگر، کمیسر اتحادیه در امور سوخت و انرژی گفت :“ذخائر ما از همیشه بیشتر است. در عین حال، خط لوله ها و ترمینالهای جدیدی ایجاد کرده ایم. در حال حاضر، نسبت به پنج سال پیش، در موقعیت بسیار بهتری قرار داریم.”

با وجود این، برخی ناظران معتقدند که روند صادرات گاز روسیه به اروپا می تواند به دو دلیل در آینده نزدیک مختل شود: یکی بخاطر آنکه اوکراین از سهم اروپا برای تامین نیازهای خود کم کند، و دیگری کاهش صادرات روسیه در نتیجه ادامه بحران اوکراین.

اتحادیه اروپا نیمی از گاز صادراتی روسیه را از طریق خاک اوکراین دریافت می کند.

اوکراین سالیانه به پنجاه میلیارد متر مکعب گاز نیازمند است که تا تابستان گذشته، سی میلیارد متر مکعب آنرا از روسیه تامین می کرد. در حال حاضر ذخائر گاز اوکراین به این کشور اجازه می دهد تا بهار آینده تنها پنج تا ده میلیارد متر مکعب کمبود داشته باشد که اتحادیه اروپا امیدوار است بتواند آنرا جبران کند.

در صورت ادامه وضع، اتحادیه اروپا قادر خواهد بود اضافه بر ذخائرش، نایزهای خود را با بهای بالاتر از دیگر منابع تامین کند.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com