دیسنی لند پاریس مقررات اتحادیه اروپا را نادیده گرفته است

Related Videos
Video Discription: کمیسیون اروپا از دولت فرانسه خواسته است تا در مورد نحوه فروش بلیط ورود و استفاده از دیسنی لند در پاریس تحقیق کند. ظاهرا، پارک دیسنی، بر اساس مقطع خرید، بهای متفاوتی برای مشتریان کشورهای مختلف درنظر می گیرد.

سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: “اینکه یک شرکت بها و تعرفه های متفاوتی برای بازارهای متفاوت در نظر گیرد، غیرقانونی نیست، اما این اقدام با ماده شماره بیست مقررات خدمات (در اتحادیه اروپا) مغایر است که به مصرف کننده امکان آنرا می دهد تا بتواند این خدمات را از دیگر سایت ها ابتیاع کند.”

دیسنی لند پاریس نمی تواند از رفتن مشتری به سایت های کشورهای مختلف جلوگیری کند، اما تاکنون قادر بوده است جلوی پرداخت آنها را از طریق سایتهایی که در کشورهای دیگر قرار دارد، بگیرد.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com