نمایندگان مجلس عوام بریتانیا به چارچوب برنامه های دولت درباره برکسیت رای می دهند

Related Videos
Video Discription: هفته گذشته نمایندگان مجلس عوام بریتانیا به دولت ترزا می اجازه دادند تا درباره شرایط برکسیت با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شود.

این چهارشنبه نمایندگان مجلس عوام بریتانیا به پروژه دولت ترزا می در این باره رای می دهند. هرچند این رای آخر نمادین است اما ترزا می نخست وزیر بریتانیا به نمایندگان مخالف قول داده است تا به سخنان و مشورتهای آنها درباره برکسیت گوش فرادهد.

دیوید جونز نماینده دولت بریتانیا در مذاکرات با اتحادیه اروپا می گوید: «نمی توانم تصور کنم که این پارلمان بخواهد در دوسال آینده مسئولیت را به گردن دولت برای مذاکره با اروپا بیندازد. چرا که این موضوع از سوی اتحادیه اروپا نشانه ضعف ما خواهد بود.»

ترزا می پیش تر گفته بود در سال ۲۰۱۹ وظیفه پارلمان خواهد بود تا به شرایط نهایی برکسیت با اتحادیه اروپا رای بدهد. در صورتی که پارلمان بریتانیا با این شرایط موافقت کند دیگر زیر بار سخت گیریهای سازمان تجارت جهانی نمی رود. در واقع نخست وزیر با این سخنان به نمایندگان مجلس عوام هشدار داده است که باید ناگزیر با توافق های دولت با اتحادیه اروپا درباره برکسیت موافقت کنند.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com