موافقت مجلس عوام بریتانیا با اجرای برکسیت

Related Videos
Video Discription: نمایندگان مجلس عوام بریتانیا چهارشنبه شب با آغاز روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا موافقت کردند.

بدین ترتیب پس از سه دور بحث و گفتگو و همانطور که پیش بینی می شد در نهایت با ۴۹۴ رای مثبت در برابر ۱۲۲ رای منفی، دولت برای اجرای ماده ۵۰ معاهده اروپا موافقت مجلس عوام را بدست آورد.

اکثریت داشتن محافظه کاران در مجلس عوام بدون شک در چراغ سبز نشان دادن به خانم نخست وزیر محوریت داشت ضمن آنکه حزب اپوزیسیون کارگر هم از پیش تصمیم گرفته بود مانعی بر سر تصویب آن ایجاد نکند.

این طرح طی سه دور در مجلس اعیان مورد بحث قرار می گیرد و در صورت نیاز به متمم یا اصلاحیه به مجلس عوام بازپس فرستاده می شود. در غیر این صورت بصورت قانون در می آید و دولت ترزا می میتواند مذاکره با بروکسل را درباره نحوه اجرای برکسیت آغاز کند.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com