تازه های جهان در ستودیوی آزادی در این مجموعهء خبری از تصامیم تازهء رهبران اروپا به شما خواهیم گفت که تاثیر مستقیم بالای زنده گی پناهجویان میگذارد، نگاهی داریم

Related Videos
Video Discription: تازه های جهان در ستودیوی آزادی
در این مجموعهء خبری از تصامیم تازهء رهبران اروپا به شما خواهیم گفت که تاثیر مستقیم بالای زنده گی پناهجویان میگذارد، نگاهی داریم به وارد شدن پسر بینظیربوتو درانتخابات پاکستان و شما را با دختران لبنانی آشنا میسازیم که به حیث پولیس ترافیک کار میکنند و در شهر هیاهو برپا کرده اند. ستودیوی آزادی ساعت ۷ از تلویزیون پیشگام نیز پخش میشود.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com