مقامات جاپانی قصد دارند تا در بازی های المپیک بعدی که قرارست در سال دو هزار و بیست در جاپان برگزار شود، با چین که یکی از مدعیان کسب بیشترین مدال در این بازی هاس

Related Videos
Video Discription: مقامات جاپانی قصد دارند تا در بازی های المپیک بعدی که قرارست در سال دو هزار و بیست در جاپان برگزار شود، با چین که یکی از مدعیان کسب بیشترین مدال در این بازی هاست رقابت کند.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com