رییس جمهور غنی به دلایل نامعلوم از برکناری سه مقام امنیتی منصرف شد.بیشتر در گزارشی از شریف امیری

Related Videos
Video Discription: رییس جمهور غنی به دلایل نامعلوم از برکناری سه مقام امنیتی منصرف شد.
بیشتر در گزارشی از شریف امیری

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com