ในหลวง – สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จทรงเปิดประชุมรัฐสภา ครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน

Related Videos
Video Discription: ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 และได้มีการกำหนดวันเปิดประชุมรัฐสภา ในวันนี้ (24 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ถึงกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง กระทรวงการต่างประเทศ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ห้องประชุม ประชุมวิเทศสโมสร พร้อมให้พระบรมราชโอวาทให้ มีใจความ

“บัดนี้การเลือกตั้งส.ส.ได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ขอให้สมาชิกแห่งสภา พึงนึกถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฏบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคนจะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศและความสุข ทุกข์ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน ปฏิบัติภารกิจทั้งปวง โดยเต็มสติปัญญา ความสามารถ ด้วยความสุจริต และด้วยความคิดพิจารณาอันสุขรอบคอบ หนักแน่นด้วยแหตุผลที่ถูกต้องเที่ยงตรง ตามหลักนิติธรรม และคุณธรรม ให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัดให้บังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์สมบูรณ์ บริบูรณ์ ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำฤทธิ์ผล เป็นความผาสุขสวัสดิ์ และความวัฒนาถาวรแก่อาณาประชาราฎร์ และชาติบ้านเมือง ทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสำเร็จความเจริญทุกเมื่อถ้วนหน้ากัน”

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com