گفتگو با منال رستم؛ همزیستی حجاب و ورزش با حضور در تبلیغات نایک

Related Videos
Video Discription: منال رستم: «جامعه مسلمانان می گویند منال نماینده ما نیست یا مد لباس منال اسلامی نیست. منال چهره زن مسلمان در جهان را خراب کرده است. منال همه این کارها را برای شهرت انجام میدهد و از سوی دیگر رویکرد غربی‌هاست، آنها می گویند حجاب سمبل ظلم و ستم است. می گویند شما از ستم به زنان حمایت می کنید.»View on euronews

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com