ในหลวง พระบรมราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

Related Videos
Video Discription: เวลา 16.23 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทความว่า "ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมาก เพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคน ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสาขาต่าง ๆ ตามที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียนมา บัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จแก่ตนเองให้สมบูรณ์ ทั้งในด้านอาชีพการงาน ในด้านเกียรติคุณความดี และในด้านการทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ถ้าทุกคนจะได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้แล้วมุ่งมั่นทำให้จริง ให้สำเร็จครบถ้วนตามที่กล่าว แต่ละคนก็จะได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานสมกับวิทยฐานะอย่างแท้จริง"
ในการนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม และการปฏิบัติงานโดยประสานการทำงานร่วมกัน เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่เริ่มต้นจากการพัฒนาคน พร้อมกันนี้ พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบิน ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก แสดงให้เห็นถึงพระวิริยอุตสาหะในการฝึกหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยการฝึกฝนออกกำลังกายด้วยความมุ่งมั่น ความมีระเบียบวินัย ความแข็งแรง และแข็งแกร่งทั้งพระวรกายและจิตใจ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาตร์การกีฬาเป็นพื้นฐาน โอกาสนี้ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จากคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ รวม 2,087 คน

#ทรงพระเจริญ #AssavarakChannel

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com