ในหลวง ราชินี พระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2

Related Videos
Video Discription: เวลา 16.29 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันที่ 2 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์, วิทยาลัยโลกคดีศึกษา, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, คณะรัฐศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ รวม 3,890 คน
ในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งด้านการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยที่ท้าทาย ทันสมัย และสอดคล้องกับนโยบาย "ประเทศไทย 4.0" และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก, ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ มีการสร้างหลักสูตรนานาชาติ และขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเน้นการสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ หรือ Strategic Partnership กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาผ่านข้อตกลงความร่วมมือวิชาการในระดับนานาชาติ, ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยวิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ผ่านระบบออนไลน์ และจัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียนในห้องเรียน นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างนักศึกษาให้มีทักษะในการเป็นผู้นำแห่งอนาคต จึงได้พัฒนาหลักสูตรที่ให้เลือกเรียนตามทักษะที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง, ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในทุกศูนย์การศึกษา การส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัยในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว ยังมีการจัดการขยะ ได้เปิดร้าน Refill Station หรือร้านสะดวกซื้อที่ลูกค้าต้องนำภาชนะมาเอง เพื่อเป็นต้นแบบในการไม่สร้างขยะ, ด้านการแก้ปัญหาขยะพลาสติกในแม่น้ำและทะเล ได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชน สามารถทำให้อันดับของประเทศไทยจากที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดเป็น อันดับ 6 ของโลกในปี 2561 ดีขึ้นเป็นอันดับ 10 ในปี 2562, โครงการยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อการเดินทางที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้เริ่มโครงการ EV Car Sharing จัดหารถยนต์ไฟฟ้าและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้บุคลากรและนักศึกษาเช่าไปใช้งาน, การเปิดอาคารอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี เพื่อเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพื้นที่หลังคาทำเป็นสวนผักออร์แกนิคลอยฟ้า เพื่อขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัยและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยเป็นสวนผักออร์แกนิคบนหลังคาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก

#ทรงพระเจริญ #AssavarakChannel

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com