ในหลวง พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ทรงวางศิลาฤกษ์เปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนครอบครัวสุพรรณบุรี

Related Videos
Video Discription: เวลา 17.21 น. วันที่ 16 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี, นายพรเทพ โรจนวิภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี, พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1, พลตำรวจโท ธนา ชูวงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมด้วย ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา 17.45น. เสด็จพระราชดำเนินถึงยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางลงในหลุม จากนั้น ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีห้องพิจารณาคดีอาญา 2 ห้อง, ห้องพิจารณาคดีแพ่ง 2 ห้อง และศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานการประชุมเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว กับศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว รองรับงานการบริหารจัดคดีอาญาและคดีแพ่งที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาล เริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เดิมชื่อว่า “ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว” ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พุทธศักราช 2534 ที่ให้จัดตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัดทุกศาล ในปี 2553 ได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จึงให้ยุบแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว แล้วจัดตั้งเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 เพื่อยกระดับให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สวัสดิภาพและการปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว กระจายความเป็นธรรมให้ทั่วถึงประชาชนทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี มีเขตอำนาจครอบคลุมตลอดท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 10 อำเภอ มีอำนาจพิจารณาคดี หรือมีคำสั่งในคดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด, คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมา ตามพระราชบัญญัตศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พุทธศักราช 2553 มาตรา 97 วรรคหนึ่ง, คดีครอบครัว, คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ และคดีอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่แต่งกายชุดประจำชาติพันธุ์ ไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างเนืองแน่น อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง จังหวัดสุพรรณบุรี, กลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง) จากอำเภอเมือง อำเภออู่ทอง และอำเภอสองพี่น้อง, กลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน จากอำเภอบางปลาม้า, กลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง จากอำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ, กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจากอำเภอด่านซ้าย และชาวไทยพื้นถิ่นจากอำเภออู่ทอง รวมถึงประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียง ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ด้วยความปลื้มปีต

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com