استقلال فضایی و دیجیتالی اروپا در گفتگو با کمیسر بازار داخلی اروپا

Related Videos
Video Discription: تیری بروتون: «ما با نیازهای در حال ظهوری مواجه ایم. اما دسترسی به فضا و استقلال دسترسی به فضا برای ما کاملا ضروری است و استراتژی ما ادامه توسعه در این حوزه است»

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com