صربستان و کوزوو برغم تمجید اتحادیه اروپا از پیشرفت مذاکرات از امضای توافق نهایی بازماندند

Related Videos
Video Discription: کوزوو و صربستان هر کدام امیدوارند روزی به عضویت اتحادیه اروپا دربیایند ولی قبل از آن لازم است ابتدا روابط خود را ترمیم کنند.

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com