ทดสอบสัญญาณ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562

Related Videos
By: UCkIDmK5u76FqpqUaTyH01NQ
Video Discription: # ทดสอบสัญญาณ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ### ช่วงเช้า บัณฑิตวิทยาลัย 1116 คน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 78 คน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 218 คน คณะวิทยาศาสตร์ 706 คน คณะแพทยศาสตร์ 283 คน คณะเทคนิคการแพทย์ 148 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 606 คน คณะศึกษาศาสตร์ 559 คน คณะเทคโนโลยี 157 คน ### ช่วงบ่าย คณะเกษตรศาสตร์ 418 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 635 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 157 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 140 คน คณะนิติศาสตร์ 569 คน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 509 คน คณะเภสัชศาสตร์ 133 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 123 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 116 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 79 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 79 คน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 188 คน วิทยาลัยนานาชาติ 114 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 86 คน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 132 คน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 171 คน คณะบริหารธุรกิจ 266 คน คณะศิลปศาสตร์ 13 คน ########################################### พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ Commencement Ceremony, 2019 นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิจิตร ศรีสุพรรณ ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล Prof.Paul J. Brindley ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา รองศาสตราจารย์วิชิต คลังบุญครอง ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ วีระศิริ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายบันเทิง ว่องกุศลกิจ ปริญญาเกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม นางวันดี พลทองสถิตย์ ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รางวัลพระธาตุพนมทองคำ นายเดชา ศิริภัทร รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์ รางวัลศรีมอดินแดง นางสาวกาญจนา สิมะจารึก รางวัลศรีมอดินแดง นายสุทธิชน รัตนยาติกุล รางวัลศรีกาลพฤกษ์

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com