ابوعطا - کمانچه نوازی استاد لطفی - Maestro Mohammad Reza Lotfi

Related Videos
By: UC8lBoa7hfVvTmwby3dJ_Icg
Video Discription: آلبوم شبروان ، محمدرضا لطفی : تار و کمانچه ، احمد مستنبط : تنبک ، مهرزاد هویدا : دف دستگاه ابوعطا، کمانچه و تنبک، کنسرت سالن برج میلاد 30 اردیبهشت 1389

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com