ในหลวง พระบรมราชินี ทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

Related Videos
Video Discription: เวลา 17.53 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดอุดรธานี, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4, ผู้บังคับการกองบิน 23 และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ ทรงรับการถวายความเคารพจากทหารกองเกียรติยศ แล้วทรงตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี โดยมีพสกนิกร จังหวัดอุดรธานี และจากจังหวัดใกล้เคียง มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี ที่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการถาวร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น ขนาด 6 บัลลังก์ ชั้นที่ 1 มีห้องธุรการ ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องงานคดี ห้องสำนวน ห้องควบคุมชาย-หญิง, ชั้นที่ 2 มีห้องพิจารณาคดี 4 ห้อง ห้องไกล่เกลี่ย ห้องสมุด ห้องพักผู้พิพากษาสมทบ ห้องพักอัยการ ห้องพักทนายความ และห้องประชุม ส่วนชั้นที่ 3 เป็นห้องพักผู้พิพากษา บริเวณด้านหลังมีบ้านพักผู้พิพากษา 4 หลัง และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 12 หน่วย 1 หลัง
เดิมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เป็นเพียงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดอุดรธานี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พุทธศักราช 2534 ที่ให้จัดตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัดทุกศาล มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2538 ต่อมาในปี 2553 มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว โดยกำหนดให้ยกฐานะแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พุทธศักราช 2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี มีอำนาจพิจารณาคดีหรือมีคำสั่งในคดีต่าง ๆ ได้แก่ คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด, คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พุทธศักราช 2553 มาตรา 97 วรรคหนึ่ง, คดีครอบครัว, คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ, คดีอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตลอดท้องที่จังหวัด รวม 20 อำเภอ ส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สวัสดิภาพและการปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชนสตรี และบุคคลในครอบครัว เป็นไปอย่างทั่วถึง ตลอดท้องที่จังหวัดอุดรธานี

#ทรงพระเจริญ #AssavarakChannel

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com