คลิปเจ้าคุณพระสินีนาฏ ขับรถยนต์พระที่นั่งถวายในหลวง

Related Videos
Video Discription:

          วันที่ 1 เมษายน 2564 อินสตาแกรม sineenat.royalnobleconsort โพสต์คลิปและภาพประกอบ ขณะที่ขับรถยนต์พระที่นั่งถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ในโอกาสไปทรงนมัสการ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม ณ สำนักสหปฏิบัติ ค่ายอารยาภิวัทธน์ มูลนิธิบรรจงสนิท-สหปฏิบัติ จังหวัดสุพรรณบุรี    

        การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง ก่อนที่จะมีการเผยภาพ เจ้าคุณพระสินีนาฏ ได้เปลี่ยนมาขับรถยนต์พระที่นั่งถวายพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้ด้วย  

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com