ஏரி கலங்களில் தொழிற்சாலை கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால் விவசாயம் பாதிப்பு || குடிநீர் குழாயை அகற்றாமல் போடப்பட்ட கழிவுநீர் கால்வாய் ! || மாவட்டத்தில் மிகவும் பேசப்படும் பிரச்சினைகள்

Related Videos
Video Discription: ஏரி கலங்களில் தொழிற்சாலை கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால் விவசாயம் பாதிப்பு || குடிநீர் குழாயை அகற்றாமல் போடப்பட்ட கழிவுநீர் கால்வாய் ! || மாவட்டத்தில் மிகவும் பேசப்படும் பிரச்சினைகள்

--

Video Just Watched

Dailymotion.com

Youtube.com